weak market

Definition

A market in which sellers outnumber buyers.

Use weak market in a sentence

Browse Definitions by Letter: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
weak dollar policy weaken